ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

Z hlediska zákonnosti zpracování je možné osobní údaje rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

 • zpracování je nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví atd.),
 • zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Toto se týká především smluv, jejichž smluvní stranou jsou fyzické osoby. Dále se to může týkat i smluv uzavíraných s právnickými osobami, pokud jsou v nich uvedeny osobní údaje zastupujících fyzických osob či osob pověřených k realizaci smlouvy (toto se týká i vztahů mezi vámi jako žadatelkou o zařazení do projektu Fandi mámám nebo jako maminkou nebo babičkou do projektu zařazenou).
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru, výběr nových zaměstnanců, realizace určitého projektu apod.)

V ostatních případech (zejména pokud údaje zveřejňujeme na našich stránkách nebo na sociálních sítích) údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje zpracováváme primárně v systému Google (Google Drive). S ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování v konkrétních případech přijímáme taková technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje byla chráněna před zničením, ztrátou či změnou a dále před neoprávněným přístupem či poskytnutím. Konkrétní osoby pracující s osobními údaji jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme po doby, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEJČASTĚJI ZPRACOVÁVÁME

1) Cookies – Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Údaje o cookies, o tom, jaké shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak můžete zamezit jejich ukládání, najdete zde.

2) Údaje o dárcích – Pokud se rozhodnete pomoci mamince nebo babičce z našeho projektu (jednorázového či opakovaného), zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci toho poskytnete. Rovněž pokud projevíte zájem o naši činnost a poskytnete nám v té souvislosti Vaše údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s Vámi. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena dobou 3 let od posledního kontaktu s Vámi (není-li v konkrétním případě uvedeno jinak).

3) Údaje o žadatelkách o zařazení do projektu– V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se do projektu Fandi mámám, zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete. Zpracování v těchto případech probíhá vždy po dobu zkoumání vaší přihlášky a trvá po dobu vašeho zařazení do projektu (obecně dva roky od zveřejnění vašeho příběhu na webu Fandi mámám); pokud do projektu zařazeny nejste, pak údaje zpracováváme po dobu 1 roku.

4) Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail). Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání daného informačního materiálu.

5) Údaje o maminkách / babičkách, které se projektu Fandi mámám účastní – v případech, kdy poskytujeme pomoc je nezbytné v zájmu efektivity pomoci sbírat osobní údaje příjemců pomoci. Doba zpracování je zpravidla omezena dobou dvou let.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě (např. poskytovateli finančních prostředků). K Vašim osobním údajům mají přistup také dobrovolnice, které nám v projektu pomáhají a delegátky, které koordinují pomoc maminkám / babičkám v jednotlivých krajích, vždy jsou poučeny o povinnostech spojených se zpracováním vašich údajů. V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely určitého projektu, který realizujeme společně s dalšími subjekty, je nezbytné sdílet údaje i s těmi partnery.

Aktuální seznam zpracovatelů či jiných příjemců Vám poskytneme na žádost.

Údaje o zpracovatelích v ostatních výše uvedených případech jsou uvedeny v informacích poskytovaných nejčastěji při zahájení zpracování Vašich osobních údajů.

POUČENÍ O VAŠICH ZÁKLADNÍCH PRÁVECH

Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
 • právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás event. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.

ÚDAJE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek Fandi mámám z. s., IČ: 06023797, se sídlem: Rooseveltova 868/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

Kontaktní údaje: Fandi mámám z. s., IČ: 06023797, se sídlem: Rooseveltova 868/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, e-mail: info@fandimamam.cz, www.fandimamam.cz